หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูล
พื้นฐาน

ข้อมูล
พื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
การบริหาร
บุคคล

การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการ
ประชาชน

บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า
“ มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ มีสาธารณูปโภคครบทุกด้าน
บริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาล บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหา
และศักยภาพของท้องถิ่น พร้อมบูรณาการจัดการร่วมกัน ”
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม
กลยุทธ์ที่ 3
ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุข และการเสริมสร้างภาวะของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ที่ 5
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชมชน สังคม และเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ที่ 6
เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 7
ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8
พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 2
สร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 3
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
กลยุทธ์ที่ 4
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การส่งเสริมอนุรักษ์ และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 2
สร้างจิตสำนึก และความตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 3
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาระบบบริหารองค์กร
กลยุทธ์ที่ 3
การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 087-914-3852