หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า
“ มุ่งพัฒนาเป็นตำบลน่าอยู่ มีสาธารณูปโภคครบทุกด้าน
บริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาล บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหา
และศักยภาพของท้องถิ่น พร้อมบูรณาการจัดการร่วมกัน ”
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม
กลยุทธ์ที่ 3
ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุข และการเสริมสร้างภาวะของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ที่ 5
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชมชน สังคม และเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ที่ 6
เพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 7
ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8
พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 2
สร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 3
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
กลยุทธ์ที่ 4
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การส่งเสริมอนุรักษ์ และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 2
สร้างจิตสำนึก และความตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 3
ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาระบบบริหารองค์กร
กลยุทธ์ที่ 3
การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 036-901-913