หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
 
 
บุคลากร
 


นายภูติฐิพัศ ภัทรวุฒิโชติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบกุดนกเปล้า


นายสาโรจน์ ทาระธรรม
รองปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัด
 


นางสาวรตินันท์ มีชัย
หัวหน้าสำนักปลัด


นางพรเพ็ญ วงษ์พันธุ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวฉันท์ชนก แก่นจันทร์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางสาวณภัทร บัวงาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


จ.ส.อ.ธีระพล สิทธิการะนา
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวลัดดาวัลย์ คงสืบชาติ
เจ้าพนักงานธุรการ


นายสุพิศ มนตรี
นักพัฒนาชุมชน


นางสาววราภรณ์ ยิ้มอยู่
นักทรัพยากรบุคคล


นายจิตตวัฒน์ บุญอินทร์
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางศิริพร อินทรฤทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 036-901-913