ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 8 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
25637,45619,49924,3825,401--------56,738
2562----20526,61364,89517,97813,6609,20410,69211,867155,114
ยอดยกมาตั้งแต่ 7 มิ.ย. 2562 ถึง 31 ธ.ค. 2560   404,350
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   616,202
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี